การคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่นต่อการพัฒนากิจกรรมลูกเสือของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2565

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร ขอประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในสังกัดที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่นต่อการพัฒนากิจกรรมลูกเสือของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2565 และหากประสงค์จะสมัครเพื่อเข้ารับการคัดเลือกฯ ขอให้จัดส่งใบสมัครและเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาที่จัดทำเป็นรูปเล่ม จำนวน 1 เล่ม โดยมีหนังสือนำส่งจากต้นสังกัดไปที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร ภายในวันที่ 22 มิถุนายน 2565 หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์

ไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้อง