การดำเนินการขับเคลื่อนงานด้านสถานศึกษาพอเพียงและศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาครขอประชาสัมพันธ์ แจ้งเครื่องมือ หลักเกณฑ์ขั้นตอนและกำหนดปฏิทินการประเมินแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง(สถานศึกษาพอเพียง) นำสู่การปฎิบัติอย่างเป็นขั้นตอน และสมัครขอรับการประเมิน

ไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้อง