การติดตามเพื่อส่งเสริมพัฒนาระบบประกันคุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนเอกชนนอกระบบ (ครั้งที่ 2/2565)

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร โดย กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน ร่วมกับ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล ดำเนินการติดตามเพื่อส่งเสริมพัฒนาระบบประกันคุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนเอกชนนอกระบบ (ครั้งที่ 2) ระหว่างวันที่ 25 และ 27 กรกฎาคม 2565