การประชาสัมพันธ์โครงการยุวกาชาดบำเพ็ญประโยชน์

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาครขอประชาสัมพันธ์โครงการยุวกาชาดบำเพ็ญประโยชน์ หากสถานศึกษาสนใจเข้าร่วมโครงการฯ สามารถดาวน์โหลดข้อมูลรายละเอียดและแบบฟอร์มได้ที่ QR Code ที่แนบ