การประชุมติดตามประเมินผลการขับเคลื่อนการสร้างองค์ความรู้ทางทะเลและมหาสมุทร และผลประโยชน์ของชาติทางทะเลไปสู่การเรียนการสอนในสถานศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร

26 กรกฎาคม 2565 นางเชาวนีย์  สายสุดใจ รองศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานเปิดการประชุมติดตามประเมินผลการขับเคลื่อนการสร้างองค์ความรู้ทางทะเลและมหาสมุทร และผลประโยชน์ของชาติทางทะเลไปสู่การเรียนการสอนในสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร โดยคณะกรรมการจากสำนักงานศึกษาธิการภาค 4 ประกอบด้วย นางมาลัยงาม แก้วสอาด ผอ.กลุ่มพัฒนาการศึกษา ศธภ.4 ประธานกรรมการ นายเทพพิทักษ์ หลักบุญ ผอ.รร.บ้านเขาย้อย สพป.เพชรบุรี เขต 1 กรรมการ นายพรเทพ ทองดี ผอ.ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 8 กรรมการ และนายสุรเชษฐ์ นิลสาย นักกิจกรรมการศึกษา ศธภ.4 กรรมการและเลขานุการ ติดตามการขับเคลื่อนการสร้างองค์ความรู้ทางทะเลและมหาสมุทร และผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ไปสู่การเรียนการสอนในสถานศึกษา ภายใต้โครงการขับเคลื่อนการสร้างองค์ความรู้ทางทะเล และมหาสมุทร และผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ไปสู่การเรียนการสอนในสถานศึกษาในพื้นที่นำร่องของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ให้สถานศึกษานำเนื้อหาหนังสือ เรื่อง ทะเลและมหาสมุทร และผลประโยชน์ของชาติทางทะเล และ วิชา เขตทางทะเลของประเทศไทย ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ไปใช้ประกอบการเรียนการสอนในสถานศึกษาในพื้นที่นำร่องจังหวัดชายทะเล โดยกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล และกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน ศธจ.สมุทรสาคร ประสานงานการประชุมในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร ณ รร.สารสาสน์วิเทศสมุทรสาคร ต.บ้านบ่อ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร โดยมีผู้บริหารโรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญศึกษา ที่จัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6) เข้าร่วมการประชุมอย่างพร้อมเพรียง