การประชุมบุคลากร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร วันที่ 7 เมษายน 2565

1.เพื่อติดตามงาน และมอบหมายงาน เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล

2. เพื่อติดตามและมอบหมายงาน เรื่อง ITA ของ ศธจ. สมุทรสาคร

ไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้อง