การประชุมประเมินผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน

นางเชาวนีย์ สายสุดใจ รองศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานการประชุมประเมินผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน
ในวันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร และมีบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาครเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวอย่างพร้อมเพียง