การประชุมพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเอกชนภายใต้ภารกิจของโรงเรียนเอกชน และสรุปผลการจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ในระบบสารสนเทศด้านการประกันคุณภาพการศึกษา (E-SAR)

15 ก.ย. 2565 นายอาคม  ศาณศิลปิน ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเอกชนภายใต้ภารกิจของโรงเรียนเอกชนและสรุปผลการจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ในระบบสารสนเทศด้านการประกันคุณภาพการศึกษา (E-SAR) พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรโรงเรียนที่มีผู้เรียนเข้ารับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2564 มีคะแนนกลุ่มสาระการเรียนรู้เฉลี่ยสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ โรงเรียนที่รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2564 ในระบบ E-SAR เป็นรายงานสมบูรณ์ได้ตามกำหนดเวลา โดย นางเชาวนีย์ สายสุดใจ รองศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมโรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรสาคร ตำบลบ้านบ่อ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ในการจัดการประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเอกชนภายใต้ภารกิจของโรงเรียนเอกชน โดยมีวิทยากร นายธเนตร สภานนท์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมการจัดการศึกษาเอกชน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และคณะ ส่งเสริม สนับสนุน และติดตามการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ และพัฒนาผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาให้สามารถดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยวิทยากร นายชนาภิวัฒน์  วอนวัฒนา ศึกษานิเทศก์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วยกลุ่มเป้าหมาย ผู้บริหารโรงเรียนเอกชน คุณครู และบุคลากรทางการศึกษา รวมจำนวนผู้เข้าร่วมการประชุมทั้งสิ้น 41 คน