การปรับปรุงแก้ไขประกาศการดำเนินงานของกองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบ

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขประกาศการดำเนินงานของกองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบ จำนวน 4 ฉบับ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 – 4

ในการนี้ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร ขอส่งประกาศการดำเนินงานของกองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบ จำนวน 4 ฉบับดังกล่าว และสรุปสาระสำคัญการปรับปรุงประกาศฯ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5

  1. ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกู้ยืมเงินจากกองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2565 ประกาศ ณ วันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2565                                                                                            จำนวน 1 ฉบับ
  1. ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยืมเงินจากกองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบสำหรับโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2565 ประกาศ ณ วันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2565          จำนวน 1 ฉบับ
  1. ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกู้ยืมเงินจากกองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบ เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนในส่วนของการบริหารกิจการโรงเรียน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565                                                      ประกาศ ณ วันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2565                                                                                                                                จำนวน 1 ฉบับ
  1. ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกู้ยืมเงินจากกองทันส่งเสริมโรงเรียนในระบบสำหรับโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนในส่วนของการบริหารกิจการโรงเรียน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565 ประกาศ ณ วันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2565                                                                                                               จำนวน 1 ฉบับ
  1. สรุปสาระสำคัญการปรับปรุงประกาศฯ                                                                                                                                   จำนวน 1 ฉบับ