การลงนามบันทึกความเข้าใจเพื่อแลกเปลี่ยนและความร่วมมือด้านการศึกษาไทย – จีน ระหว่าง คณะกรรมการการศึกษาเขตหยูเป่ย เมืองฉงชิ่ง ประเทศจีน และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร ประเทศไทย

10 พฤศจิกายน 2565 นายอาคม ศาณศิลปิน ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานผู้เข้าร่วมฝ่ายไทย ในพิธีลงนามลงนามบันทึกความเข้าใจเพื่อแลกเปลี่ยนและความร่วมมือด้านการศึกษาไทย – จีน ระหว่าง คณะกรรมการการศึกษาเขตหยูเป่ย เมืองฉงชิ่ง ประเทศจีน และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร ประเทศไทย โดยมีคุณเหมา จือเหลียง เลขาธิการคณะกรรมการทำงานด้านการศึกษาของคณะกรรมการเขตหยูเป่ย ฉงชิ่ง ประเทศจีน ผู้อำนวยการคณะกรรมการการศึกษาประจำเขต คุณ หลี่ ฟาหลิน นักวิจัยที่สอง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา เขตหยูเป่ย ฉงชิ่ง ประเทศจีน เป็นผู้เข้าร่วมฝ่ายจีน เพื่อเป็นการเสริมสร้างมิตรภาพระหว่างประเทศจีนและประเทศไทย ในการพัฒนาความร่วมมือด้านการศึกษา และส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาของทั้งสองประเทศ คณะกรรมการการศึกษาเขตหยูเป่ย เมืองฉงชิ่ง ประเทศจีน และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร ประเทศไทย โดยจัดพิธีการลงนามบันทึกความเข้าใจเพื่อแลกเปลี่ยนและความร่วมมือด้านการศึกษาไทย – จีน ผ่านระบบออนไลน์ สถานที่จัดงาน ณ ห้องประชุมคณะกรรมการการศึกษาเขตหยูเป่ย ฉงชิ่ง ประเทศจีน และ ห้องประชุมโรงเรียนสามชัยวิเทศศึกษา อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ประเทศไทย และมีโรงเรียนร่วมลงนาม ดังนี้ ฝ่ายประเทศจีน 1) Chongqing No. 8 Secondary School 2) Chongqing Yubei Middle School 3) Chongqing Jihua Middle School 4) Chongqing Nanhua Middle School 5) Chongqing Nankai Liangjiang Secondary School 6) Chongqing Yubei Experimental Middle School 7) Chongqing Yubei Yukai School 8) Chongqing Yubei LongShan Primary School 9) Chongqing Yubei Bashu Primary School 10) Chongqing Yubei Kindergarten ฝ่ายประเทศไทย 1) โรงเรียนสามชัยวิเทศศึกษา 2) โรงเรียนเทศบาลอ้อมน้อย 3) โรงเรียนบ้านแพ้ววิทยา (ตี่ตง) 4) โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 5) โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาคร ในพระราชูปถัมภ์ฯ 6) โรงเรียนเทศบาลวัดดอนไก่ดี (สังวรจันทสรราษฎรวิทยา) 7) โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 8) โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ 9) โรงเรียนเอกชัย 10) โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ