การเยี่ยมชมโรงเรียนโครงการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อลดภาวะการเรียนรู้ถดถอยและฟื้นฟูการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน

2 กันยายน 2565 องค์การยูนิเซฟประเทศไทย โดย Ms. Aarti Saihjee หัวหน้าฝ่ายการศึกษาองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย ดร. รังสรรค์ วิบูลย์อุปถัมภ์ เจ้าหน้าที่การศึกษาองค์การ Unicef ประเทศไทย นายธนภัทร ศิริกุลวัฒนา หัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์การมีส่วนร่วมและการระดมทุนอาวุโส กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ดร. นรรธพร จันทร์เฉลี่ย เสริบุตรประธานมูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮม นางจารุพรรณ คุณพันธ์ ผู้แทนกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร นายชนาภิวัฒน์ วอนวัฒนา ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร นางสาวิตรี เหลืองสุรีย์ และ นางวรนุช ตุนทะกิจ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ร่วมลงพื้นที่โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)และโรงเรียนบ้านแพ้ววิทยา(ตี่ตง) จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการนวัตกรรม และรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่โรงเรียนได้ใช้ในการฟื้นฟูความถดถอยจาก โควิด-19

กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ร่วมกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร องค์การยูนิเซฟประเทศไทย สถาบันวิจัยเพื่อการประเมินและออกแบบนโยบาย (RIPED) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และมูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮม จัดทำโครงการวิจัยการจัดการเรียนรู้เพื่อลดภาวะการเรียนรู้ถดถอยและฟื้นฟูการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน จำนวน 40 โรงเรียนขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแนวทางเพื่อลดความถดถอยในการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน จากการหยุดการเรียนการสอนในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร โดยให้การสนับสนุนโรงเรียนและครูในการวางแผนและการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่มีความหลากหลายเพื่อให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ทั่วถึง