กิจกรรม Focus Group ครั้งที่ 1 โครงการการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อลดภาวการณ์เรียนรู้ถดถอยและฟื้นฟูการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน “สมุทรสาครโมเดล”

5 พ.ค. 2565 เวลา 09.00 น. – 12.00 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมกับ มูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮม ,กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.), และองค์การยูนิเซฟประเทศไทย (Unicef) ดำเนินโครงการ “การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อลดภาวการณ์เรียนรู้ถดถอยและฟื้นฟูการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนในจังหวัดสมุทรสาคร” “สมุทรสาครโมเดล” เพื่อพัฒนาแนวทางเพื่อลดความถดถอยในการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนจากการหยุดการเรียนการสอนในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในพื้นที่สมุทรสาคร ให้การสนับสนุนโรงเรียนและครู ในการวางแผน และการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่มีความหลากหลายเพื่อให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้และทั่วถึง โดยจะศึกษาผลที่เกิดขึ้น นำไปขยายผลในพื้นที่อื่นต่อไป

นายอาคม ศาณศิลปิน ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร เปิดกิจกรรม Focus Group ครั้งที่ 1 ในวันนี้  ผ่านระบบ Zoom Cloud Meetings เพื่อรับฟังการชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการดำเนินโครงการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อลดภาวะการเรียนรู้ถดถอยและฟื้นฟูการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน และบทบาทของคณะกรรมการด้านการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้และพัฒนาครูในโรงเรียน สำรวจและศึกษาความคิดเห็นของศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษา และตัวแทนครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และครูแนะแนว ทุกสังกัดในจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมทั้งกำหนดกรอบในการลดภาวการณ์เรียนรู้ถดถอยและฟื้นฟูการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนในด้านการอ่านการเขียน การคิดคำนวณ และสุขภาวะกาย/จิต กำหนดวิธีการและออกแบบเครื่องมือที่โรงเรียนสามารถใช้เพื่อการประเมินความพร้อมของผู้เรียนในแต่ละช่วงชั้น และกำหนดแนวทางในการพัฒนาครูและการให้ความช่วยเหลือผู้เรียนในการลดภาวการณ์เรียนรู้ถดถอยและฟื้นฟูผู้เรียนให้มีความพร้อมต่อการเรียนรู้ในภาคเรียนที่ 1/2565 ตามวัตถุประสงค์ของโครงการที่มูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮม , กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.), และองค์การยูนิเซฟประเทศไทย (Unicef) ตั้งขึ้น