ขอประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงเรียนผู้พิทักษ์ฟันดี รุ่นที่ 2

ด้วย กรมอนามัย โดยสำนักทันตสาธารณสุข ได้ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพช่องปากเด็กวัยเรียนผ่านกิจกรรมโรงเรียนผู้พิทักษ์ฟันดี โดยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเองด้านสุขภาพช่องปาก (Interactive Learning) สำหรับเด็กประถมศึกษา เพื่อสร้างเสริมความรอบรู้และพฤติกรรมสุขภาพช่องปากที่พึงประสงค์

ในการนี้ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร ขอประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียนเอกชน ในระบบที่มีนักเรียนระดับประถมศึกษา สมัครเข้าร่วมกิจกรรมโรงเรียนผู้พิทักษ์ฟันดี รุ่นที่ 2 ได้ทางเว็ปไซต์ https://schooloralhealth.anmai.moph.go.th สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มพัฒนาทันตสุขภาพเด็กปฐมวัยและวัยเรียน สำนักทันตสาธารณสุข หมายเลขโทรศัพท์ 0 2590 4955 รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย