ขอเชิญโรงเรียนเอกชนที่มีความสนใจ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ หลักสูตรผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ผ่านระบบ Zoom Meeting

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ หลักสูตรผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ในระหว่างวันที่ ๑๗ – ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ ผ่านระบบ Zoom Meeting โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มศักยภาพครูโรงเรียนเอกชนให้สามารถคัดกรองนักเรียน  ที่มีความบกพร่องทางการศึกษา และสามารถขึ้นทะเบียนเป็นผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการตามประกาศคณะกรรมการพิจารณาให้คนพิการได้รับสิทธิช่วยเหลือทางการศึกษา เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ การรับรองบุคคลของสถานศึกษาว่าเป็นคนพิการได้

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร จึงขอเชิญครูในโรงเรียนของท่าน ที่มีความสนใจ    เข้าร่วมการอบรมดังกล่าว โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรมได้ที่ https://forms.gle/jQsT4kXtEvzm4nFfA หรือ QR CODE ด้านล่าง ภายในวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๕ และเข้าร่วมการอบรมผ่าน Facebook Live ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนทาง https://m.facebook.com/opecoffice