ขนาดตัวอักษร

บุคลากรในสังกัด

ผู้บริหารสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร

 • thumbnail

  นายอาคม ศาณศิลปิน

  ศึกษาธิการจังหวัด

 • thumbnail

  นางเชาวนีย์ สายสุดใจ

  รองศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร

กลุ่มอำนวยการ

 • thumbnail

  นางสาวรุจิรา วิริยะชูศรี

  นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

 • thumbnail

  นายอนุสรณ์ ยศเทียม

  นักจัดการงานทั่วไป

 • thumbnail

  นายยุทธนา แฟงมูล

  เจ้าพนักงานขับรถ

 • thumbnail

  นางสมพร กลัดเจริญ

  พนักงานทำความสะอาด

กลุ่มบริหารงานบุคคล

 • thumbnail

  นางรัตนาพร นาชัยลาน

  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

 • thumbnail

  นายกิติพงษ์ ปลูกชาลี

  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

 • thumbnail

  นางสาวอรพรรณ ห่วงนาค

  เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไปปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่จุดบริการงานคุรุสภา

 • thumbnail

  นางสาวอุทุมพร เหมือนวงษ์ธรรม

  นิติกรปฏิบัติการ

กลุ่มนโยบายและแผน

 • thumbnail

  นายอนุเดช ปุรณะวิทย์

  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน

 • thumbnail

  นายภาวุฒิ เลขะภักดีกุล

  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 • thumbnail

  นางสาวสุภาพรรณ ทองเจือ

  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

กลุ่มพัฒนาการศึกษา

 • thumbnail

  นางสาวรัตนาภรณ์ เตียวิเศษ

  นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่ม ฯ

 • thumbnail

  นางสาวพัชรมาศ นุ่มดี

  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน

 • thumbnail

  นางสาวศิริพร สุรสมบัติพัฒนา

  นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นายณรงค์ ภูมิลำเนา

  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

 • thumbnail

  นางนภัสนันท์ ปะทังโข

  เจ้าพนักงานธุรการ

 • thumbnail

  ด.ต. สายัณห์ แก่นพันธ์

  วิทยากรประสานงานลูกเสือชาวบ้านจังหวัดสมุทรสาคร

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน

 • thumbnail

  นางประไพ ศรีสำราญ

  นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางสาวณัฐธิดา โพธิ์วัฒนา

  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

 • thumbnail

  นางพรพิมล เนวะมาตย์

  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

กลุ่มนิทศ ติดตาม และประเมินผล

 • thumbnail

  นายชนาภิวัฒน์ วอนวัฒนา

  ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล

 • thumbnail

  นางสาวรังษิยา เยี่ยมสวัสดิ์

  ศึกษานิเทศก์

Top