ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการศึกษาโรงเรียนนอกระบบ พ.ศ. 2562 และคู่มือการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนนอกระบบ