ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร