ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ได้กำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ       การจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์  และเทคโนโลยี จำนวน 5 หลักสูตร              มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะการออกแบบกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์       และเทคโนโลยี ในการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในศตวรรษที่ 21 ซึ่งเป็นแนวทางการจัดการเรียนรู้            ฐานสมรรถนะ ซึ่งเน้นการพัฒนาความรู้ ทักษะ และเจตคติของผู้เรียนผ่านการจัดการเรียนรู้เชิงรุก มีการบูรณาการความรู้และสมรรถนะตลอดจนนำเสนอแนวทางการประเมินการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ในการนี้ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร ประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียนเอกชนในจังหวัดพิจารณาส่งครูเข้าร่วมการอบรมตามหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี โดยสามารถสมัครเข้าร่วมการอบรมได้ตามรายละเอียดการสมัครเข้าร่วมการอบรมรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

อนึ่ง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มให้แก่ผู้เข้าร่วมการอบรม ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็ปไซต์สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน www.opec.go.th