การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565”

วันที่ 1 – 2 มิ.ย. 2565 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร โดยกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ภายใต้โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในพื้นที่ จังหวัดสมุทรสาคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีนางเชาวนีย์  สายสุดใจ รองศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้เด็กปฐมวัยได้รับการดูแลและพัฒนาด้านการจัดการศึกษาอย่างมีมาตรฐานเหมาะสม และเต็มตามศักยภาพ  รวมทั้งได้รับการพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์สังคม สติปัญญา และทักษะการเรียนรู้ที่สมวัย มีพื้นฐานชีวิตที่มั่งคงเข้มแข็ง เพื่อส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาสถานศึกษา/สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย รวมทั้งผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดการศึกษาปฐมวัยให้มีความรู้ความเข้าใจและมีคุณภาพตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ พ.ศ. 2562 เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาเครือข่ายขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่อย่างบูรณาการทุกภาคส่วนโดยสอดคล้องตามบริบทของพื้นที่ การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ มีกลุ่มเป้าหมาย คือ  ผู้บริหาร  ครู  บุคลากรที่เกี่ยวข้อง และผู้ปกครองเด็กปฐมวัยในจังหวัดมุทรสาคร มีผู้เข้าร่วมการอบรมจาก 4 หน่วยงาน ประกอบด้วย 1. พมจ.สมุทรสาคร 2. สพป.สมุทรสาคร  3. สช.  4. อปท. และผู้ปกครองเด็กปฐมวัยตั้งแต่แรกเกิด – 6 ปี รวมทั้งสิ้น 614 คน   ซึ่งการประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ จัดการประชุมผ่านโปรแกรม Microsoft Teams โดยได้รับความร่วมมือจากผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเป็นอย่างดี