ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (นายธีร์ ภวังคนันท์) ตรวจ ติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงศึกษาธิการ ระยะที่สอง (ระหว่างเทอมที่ 2) ครั้งที่ 1 ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 4 ณ จังหวัดสมุทรสาคร

12 ก.ค. 2565 ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (นายธีร์ ภวังคนันท์) ได้ตรวจ ติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงศึกษาธิการ ระยะที่สอง (ระหว่างเทอมที่ 2) ครั้งที่ 1 ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 4 ณ จังหวัดสมุทรสาคร เวลา 13.30 น. มี นายอาคม  ศาณศิลปิน ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร นางเชาวนีย์  สายสุดใจ รองศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสงคราม ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสมุทรสาคร ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร ผู้แทนผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรสาคร ผู้แทนประธานคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมรับและเข้าร่วมประชุมการตรวจราชการ ณ วิทยาลัยประมงสมุทรสาคร มี 5 ประเด็นในการติดตาม ดังนี้ 1) โครงการพาน้องกลับมาเรียน/กศน.ปักหมุด 2) โรงเรียนคุณภาพ 3) อาชีวะอยู่ประจำ เรียนฟรี มีอาชีพ 4) ความปลอดภัยสถานศึกษา และ ๕) การแก้ไขปัญหาหนี้สินครู ทั้งนี้ เวลา 08.30 น. ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (นายธีร์ ภวังคนันท์) ได้ร่วมประชุมผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 7/2565 ผ่านระบบ Zoom ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร และเวลา 11.00 น. ลงพื้นที่ตรวจ ติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงศึกษาธิการ ระยะที่สอง (ระหว่างเทอมที่ 2) ครั้งที่ 1 ณ รร.กุศลวิทยา ต.บางยาง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสงคราม และเวลา 13.30 น. วิทยาลัยประมงสมุทรสาคร ต.ดอนไก่ดี อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา