รายงานผลการดำเนินงานโครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของสำนักงานศึกษาธิการภาคกลาง ไตรมาส 2