รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ศธจ.สค. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564