ศธจ.สมุทรสาครร่วมประชุมปฏิบัติการโครงการขับเคลื่อนการบริหารจัดการการศึกษาในระดับกลุ่มจังหวัด ภาคกลางตอนล่าง 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการศึกษา ในระดับกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 ประจำปี พ.ศ. 2567

19 ก.ค. 2565 นายอาคม ศาณศิลปิน ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วย นางสาวรัตนาภรณ์ เตียวิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา นายณรงค์ ภูมิลำเนา ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน และนายชนาภิวัฒน์ วอนวัฒนา ศึกษานิเทศก์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการโครงการขับเคลื่อนการบริหารจัดการการศึกษาในระดับกลุ่มจังหวัด ภาคกลางตอนล่าง 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการศึกษา ในระดับกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 ประจำปี พ.ศ. 2567 โดยสำนักงานศึกษาธิการภาค 4 และวิทยากรจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ