สรุปผลการดำเนินกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565