[สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน] มาตรการและแนวปฏิบัติการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน   ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชนจังหวัดสมุทรสาคร

กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดทำประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรการและแนวปฏิบัติ   การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่อ   ที่ต้องเฝ้าระวัง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๕ ประกาศ ณ วันที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ทั้งนี้ให้มีผล ตั้งแต่วันที่ประกาศเป็นต้นไป โดยกำหนดมาตรการและแนวปฏิบัติในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ต้องปรับเปลี่ยนให้สอดรับตามที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศให้เป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร ขอให้โรงเรียนถือปฏิบัติตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการโดยเคร่งครัด รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย