สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร เข้าร่วมเวทีแลกเปลี่ยนมุมมองและแนวทางที่เป็นไปได้ในการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา กลุ่มจังหวัดนครปฐม ราชบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม

วันพุธที่ 19 ตุลาคม 2565  นางเชาวนีย์  สายสุดใจ รองศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร
พร้อมด้วย นางประไพ  ศรีสำราญ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน นางสาวรังษิยา เยี่ยมสวัสดิ์ศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร และโรงเรียนเอกชนในจังหวัดสมุทรสาคร ประกอบด้วย นางสาวเพ็ญประภา  ศรีสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแพ้ววิทยา (ตี่ตง)
นางเสาวภาคย์  จิรบวร รองผู้อำนวยการโรงเรียนทานตะวันไตรภาษาและคณะครู เข้าร่วมเวที
แลกเปลี่ยนมุมมองและแนวทางที่เป็นไปได้ในการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดนครปฐม ราชบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพื่อสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือเพื่อพัฒนาเป็นพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา โดยใช้นวัตกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานฐานวิจัย” จากสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล
,หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) สำนักงานสภา
นโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ(สอวช.)