เตรียมความพร้อมเพื่อขับเคลื่อนจังหวัดสมุทรสาครสู่พื้นที่นวัตกรรมทางการศึกษา เวทีแลกเปลี่ยนมุมมองและแสวงหาความเป็นไปได้ร่วมกับภาคีผู้เกี่ยวข้องเพื่อขับเคลื่อนจังหวัดสมุทรสาครสู่พื้นที่นวัตกรรมทางการศึกษา 16 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุมโรงเรียนอันนาลัย จังหวัดสมุทรสาคร

นางเชาวนีย์ สายสุดใจ รองศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วย นางประไพ ศรีสำราญ ผู้อำนวยการ   กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน นายชนาภิวัฒน์ วอนวัฒนา ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล นายโชคอนันต์ รักษาภักดี ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน สำนักงานศึกษาธิการ   จังหวัดสมุทรสาคร ผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนจังหวัดสมุทรสาคร ได้เข้าร่วมประชุมเวทีแลกเปลี่ยนมุมมองและแสวงหาความเป็นไปได้ร่วมกับภาคีผู้เกี่ยวข้องเพื่อขับเคลื่อนจังหวัดสมุทรสาครสู่พื้นที่นวัตกรรมทางการศึกษา

จัดโดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมกับ สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยได้รับเกียรติจาก ดร.พิทักษ์ โสตถยาคม ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา สพฐ. และคณาจารย์จากสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เวทีแลกเปลี่ยนฯ มีมติร่วมกันสรุปได้ดังนี้

ข้อสรุป

  • โรงเรียนมีความเข้าใจวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ

แนวทางการดำเนินงาน

  • โรงเรียนเอกชนสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ตามความสมัครใจ
  • มีการเตรียมความพร้อมให้กับโรงเรียนที่สนใจเข้าร่วมก่อนเริ่มต้นโครงการ

สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นพี่เลี้ยงและให้คำแนะนำระหว่างดำเนินการตลอดโครงการ