เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการศึกษาปฐมวัยและการคัดเลือกวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ปฐมวัยระดับจังหวัดสมุทรสาคร ประจำปี 2565

23 ก.ค. 2565 นายอาคม ศาณศิลปิน ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการศึกษาปฐมวัยและการคัดเลือกวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ปฐมวัยระดับจังหวัดสมุทรสาคร ประจำปี 2565 และมอบเกียรติบัตรผู้ได้รับรางวัล การคัดเลือกวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ  (Best Practices) ในการพัฒนาเด็กปฐมวัยระดับจังหวัดสมุทรสาคร ประจำปี 2564 จัดโดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร กลุ่มเป้าหมาย คือ  ผู้บริหาร  ครู  และบุคลากรที่เกี่ยวข้องการปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันผ่านทางระบบ ZOOM MEETING และการถ่ายทอดสด Facebook Live “สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร” มีบุคลากรร่วมนำเสนอวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ปฐมวัยระดับจังหวัดสมุทรสาคร ประจำปี 2565 ใน 2 ด้าน จำนวน 20 ผลงาน ดังนี้ 1. ด้านการจัดประสบการณ์การจัดการศึกษาปฐมวัย (ผู้บริหาร) จำนวน 3 ผลงาน 2.ด้านการจัดประสบการณ์การจัดการศึกษาปฐมวัย (ครูผู้สอน) จำนวน 17 ผลงาน ณ ห้องประชุมมณีรัตน์  โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร