แต่งตั้งกรรมการดูแล กำกับ ติดตาม การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและพฤติมิชอบและแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม