แนวดำเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญศึกษา ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน