โครงการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับจังหวัดสมุทรสาคร ประจำปี 2565 ด้วยการบันทึกคลิปวิดีโอ ในสถานการณ์ Covid – 19

วันที่ 24 มิถุนายน 2565 นายอาคม  ศาณศิลปิน  ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร ประธานการประชุมคณะกรรมการตัดสินการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับจังหวัดสมุทรสาคร ประจำปี 2565 ด้วยการบันทึกคลิปวิดีโอ ในสถานการณ์ Covid – 19 ณ  โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย ปรากฏผลการตัดสินดังนี้

ประเภทที่ 1 ลูกเสือสำรอง

                   – ไม่มีสถานศึกษาสมัครเข้าร่วมการประกวดฯ

ประเภทที่ 2 เนตรนารีสำรอง              

                   – ไม่มีสถานศึกษาสมัครเข้าร่วมการประกวดฯ

ประเภทที่ 3 ลูกเสือสามัญ

                   ชนะเลิศ                         โรงเรียนวัดศรีสุทธาราม         สพป.สมุทรสาคร

                   รองชนะเลิศ อันดับ 1     โรงเรียนวัดหนองนกไข่          สพป.สมุทรสาคร

ประเภทที่ 4 เนตรนารีสามัญ

ชนะเลิศ                         โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา            สช.

รองชนะเลิศ อันดับ 1     โรงเรียนวัดสามัคคีศรัทธาราม     สพป.สมุทรสาคร

รองชนะเลิศ อันดับ 2     โรงเรียนวัดศรีสุทธาราม             สพป.สมุทรสาคร

ชมเชย                          โรงเรียนวัดหนองนกไข่              สพป.สมุทรสาคร

ประเภทที่ 5 ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่

ชนะเลิศ                         โรงเรียนวัดศรีสุทธาราม             สพป.สมุทรสาคร

รองชนะเลิศ อันดับ 1    โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์         สพป.สมุทรสาคร

                                                     (วัดสุนทรสถิต) ในพระราชูปถัมภ์ฯ

ประเภทที่ 6 เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่

ชนะเลิศ                        โรงเรียนวัดศรีสุทธาราม              สพป.สมุทรสาคร

รองชนะเลิศ อันดับ 1     โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก          สพป.สมุทรสาคร

ประเภทที่ 7 ลูกเสือวิสามัญ

– ไม่มีสถานศึกษาสมัครเข้าร่วมการประกวดฯ

ประเภทที่ 8 เนตรนารีวิสามัญ             

– ไม่มีสถานศึกษาสมัครเข้าร่วมการประกวดฯ