โครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาท ด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ ประจำปี 2565

วันที่ 8 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอาคาร 90 ปี โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย นายอาคม  ศาณศิลปิน  ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร  เป็นประธานพิธีเปิดโครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาท ด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ ประจำปี 2565 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ศึกษาเรียนรู้พระราชกรณียกิจของบูรพกษัตริย์ไทยและพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อประชาชนคนไทย มีเจตคติที่มีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และบ้านเมือง มีโอกาสทำหน้าที่เป็นพลเมืองดี มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงและมีคุณธรรม ตลอดจนให้ความรู้แก่เยาวชนในการรู้เท่าทันข่าวปลอมข้อมูลเท็จและเป็นพลเมืองดีในยุคไซเบอร์  กลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และคุณครูจากโรงเรียนในจังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 9 แห่ง ได้แก่ 1) โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย  2) โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาคร 3) โรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย 4) โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา  5) โรงเรียนกระทุ่มแบน “วิเศษสมุทคุณ” 6)  โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ (ขันมาอนุราษฎร์) 7) โรงเรียนเทศบาลวัดช่องลม (เปี่ยมวิทยาคาร) 8) โรงเรียนสามชัยวิเทศศึกษา   และ 9) โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ  พร้อมด้วยคณะกรรมการ วิทยากร และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมโครงการ จำนวน 250 คน โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากกรรมการผู้อํานวยการใหญ่ บริษัท อสมท. จํากัด (มหาชน) ซึ่งอนุญาตให้คุณพีรพล อนุตะระโสตถิ์ ผู้ดำเนินรายการชัวร์ก่อนแชร์ เเละ“ทีมงานรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ของโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย”