โครงการส่งเสริม สนับสนุนการขับเคลื่อนงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนฯ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

วันที่ 31 พฤษภาคม 2565  เวลา 09.00 น. นางเชาวนีย์  สายสุดใจ รองศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดโครงการส่งเสริม สนับสนุนการขับเคลื่อนงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565  ณ ห้องประชุมโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย โดยมีผู้ที่รับผิดชอบงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน จากสถานศึกษาที่เป็นสมาชิกเข้าร่วมโครงการ จำนวน 32 แห่ง