โครงการ “Safety Child Samutsakhon” ประจำปี พ.ศ. 2565

ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจประเมินสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ  “Safety Child Samutsakhon” ประจำปี พ.ศ. 2565  ในจังหวัดสมุทรสาคร ระหว่างวันที่ 21 – 23 กันยายน 2565 โดยใช้เกณฑ์การประเมินตามแบบที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ร่วมกับคณะกรรมการจัดทำขึ้น โดยลงพื้นที่ตรวจประเมินโรงเรียน 13 แห่ง จากกลุ่มโรงเรียนที่ผ่านเกณฑ์โครงการสถานศึกษาสีขาว ในจังหวัดสมุทรสาคร (จำนวน  18 แห่ง)  ร่วมกับสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร ฝ่ายเลขานุการ