ขนาดตัวอักษร
แนวดำเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญศึกษา ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

จำนวนทั้งหมด12รายการ

ข่าวสารล่าสุด

แนวดำเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญศึกษา ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
Top