ขนาดตัวอักษร
ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนเอกชนนอกระบบจังหวัดสมุทรสาคร ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2565
กรอบเนื้อหาวิชาการเรียนการสอน “หนังสือ ทะเลและมหาสมุทร และผลประโยชน์ของชาติทางทะเล” และกรอบเนื้อหาวิชา เขตทางทะเลของประเทศไทย ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
แนวดำเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญศึกษา ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

จำนวนทั้งหมด11รายการ

ข่าวสารล่าสุด

กรอบเนื้อหาวิชาการเรียนการสอน “หนังสือ ทะเลและมหาสมุทร และผลประโยชน์ของชาติทางทะเล” และกรอบเนื้อหาวิชา เขตทางทะเลของประเทศไทย ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
Top