ขนาดตัวอักษร
กรอบเนื้อหาวิชาการเรียนการสอน “หนังสือ ทะเลและมหาสมุทร และผลประโยชน์ของชาติทางทะเล” และกรอบเนื้อหาวิชา เขตทางทะเลของประเทศไทย ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
แนวดำเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญศึกษา ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

จำนวนทั้งหมด8รายการ

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

แนวดำเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญศึกษา ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
กรอบเนื้อหาวิชาการเรียนการสอน “หนังสือ ทะเลและมหาสมุทร และผลประโยชน์ของชาติทางทะเล” และกรอบเนื้อหาวิชา เขตทางทะเลของประเทศไทย ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ข่าวสารล่าสุด

กรอบเนื้อหาวิชาการเรียนการสอน “หนังสือ ทะเลและมหาสมุทร และผลประโยชน์ของชาติทางทะเล” และกรอบเนื้อหาวิชา เขตทางทะเลของประเทศไทย ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
แนวดำเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญศึกษา ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
Top