ขนาดตัวอักษร
งานวันเด็กจังหวัดสมุทรสาครประจำปี 66
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และขอเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมโครงการอบรมปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและงานฐานทรัพยาการท้องถิ่น
ประชาสัมพันธ์การอบรมบุคลากรครูในโครงการไทย – จีน “ภาษาจีน + อีคอมเมิร์ช”
ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาวะเด็กปฐมวัยด้วยหลัก ๔D (Development & play, Diet, Dental, Disease)
ประชาสัมพันธ์ระบบแพลตฟอร์มต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education Platform)
เรื่อง	แจ้งหลักเกณฑ์การคัดเลือกรางวัลเชิดชูเกียรติพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (รางวัลเสมาพิทักษ์) ประจำปี พ.ศ. 2566
การขับเคลื่อนการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กระทรวงศึกษาธิการ ระดับพื้นที่
รายงานผลการขับเคลื่อนการสร้างองค์ความรู้ทางทะเล และมหาสมุทร และผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ไปสู่การเรียนการสอนในสถานศึกษาในพื้นที่นำร่องของกระทรวงศึกษาธิการในระดับจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
รายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
การแนะแนวและการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับนักเรียน/นักศึกษาเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในที่ชุมชนระดับชาติ ประจำปี 2566
ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร เรื่อง เชิญชวนบุคคลเข้ารับการเสนอชื่อเป็นอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาของจังหวัดสมุทรสาคร
[สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน] มาตรการและแนวปฏิบัติการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๕
ขอเชิญโรงเรียนเอกชนที่มีความสนใจ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ หลักสูตรผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ผ่านระบบ Zoom Meeting
ประชาสัมพันธ์ช่องทางดาวน์โหลดสื่อ และวีดิทัศน์การจัดกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษา
การปรับปรุงแก้ไขประกาศการดำเนินงานของกองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบ
ขอประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงเรียนผู้พิทักษ์ฟันดี รุ่นที่ 2
ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์  และเทคโนโลยี
การเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ของโครงการปลูกจิตสำนึกและสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทย “ธงไตรรงค์ ธำรงไทย”
ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร เรื่อง การสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในสัดส่วนองค์กรวิชาชีพ ในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร พ.ศ. 2565
ประชาสัมพันธ์ ตอบแบบสำรวจความต้องการในการพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนนอกระบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
รายงานการประชุมชี้แจงนโยบายและการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ของโรงเรียนเอกชน
การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญ ของงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2565
รายงานงบทดลองของส่วนราชการ ประจำเดือน กันยายน 2565
ประชาสัมพันธ์ (ร่าง) หลักสูตรและสื่อการเรียนรู้ต้านทุจริตศึกษา พ.ศ. 2565
ประกาศผลการตัดสินการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับประเทศ ประจำปี 2565

จำนวนทั้งหมด276รายการ

1 2 6
Top