การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะและความโปร่งใส (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) ปี 2565

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล